Privacyverklaring

Privacyverklaring van M&L Advies

Wij respecteren uw privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacyverklaring geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam, geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer, salarisgegevens en BSN.

Wanneer u een hypotheek, krediet, verzekering of bankspaarproduct via ons kantoor aanvraagt zullen wij om uw persoonsgegevens vragen. Deze gegevens verstrekt u aan ons via uw adviseur, de mail of per post. Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Zo beveiligen wij uw gegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens, wij hebben organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen. Uw gegevens worden versleuteld opgeslagen. Al onze medewerkers zijn een geheimhoudingsverklaring met ons kantoor aangegaan.

Bewaren van gegevens

 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt.
 • De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven.
 • Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd.
 • Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat :
  • het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene;
  • het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist (onder andere de Wet op het financieel toezicht) is of
  • indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat

Waarvoor bebruiken wij uw persoonsgegevens?

M&L Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het aangaan en/of uitvoeren van verzekeringen, hypotheken, bankproducten of andere financiële diensten en/of voor het geven van advies over onze producten.
 • Om bij de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie en de klantrelatie met u te kunnen onderhouden.
 • Om informatie te verstrekken aan en te ontvangen van andere partijen als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van uw product.
 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Op basis van bepaalde regel- en wetgevingen moeten wij gegevens verzamelen, zoals het vaststellen van uw identiteit, het nakomen van onze wettelijke zorgplicht en het voorkomen van fraude.

Delen van persoonsgegevens met derden

M&L Advies deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. M&L Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt M&L Advies uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

U kunt hierbij denken aan de volgende personen, bedrijven en instellingen:

 • Banken en verzekeraars waarvoor wij als bemiddelaar optreden
 • Notarissen, makelaars, taxateurs, bouwkundigen en andere bij een financieel of hypotheekadvies betrokken partijen
 • Verzekeraars waarvoor wij als tussenpersoon optreden of waarmee wij corresponderen over uw schade.
 • Schadeherstelbedrijven
 • Overheid en toezichthouders (AFM en DNB), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en geen inbreuk maakt op uw privacy.
 • Onze accountant en auditorganisaties voor het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controles en indien dit geen inbreuk doet op uw privacy

Hebt u vragen of klachten?

Dan kunt u contact opnemen met Mike van Tol. Stuur een mail naar: mike@menladvies.nl. Of een brief naar M&L Advies, afdeling klachten, Roek 21, 3191GD Hoogvliet. Wij zullen uw klacht dan binnen 4 weken behandelen.